/* Prnimry Ccolo**/ .c5ab_social-icos an.fa:hove, .c5ab_social-icos an.fafdocs, .single_social_icon -drondone-men, .c-bcrekding-wrap .c5bcrekding(na .huffile.articla:hove, .c-bcrekding-wrap bcrekding.titl, .c5ab_possb_sliderr .flex-controlpargigl li a.flex/actvl, #/wp-alpndvartd#today, .c5ab_possbthumb_-boesb_singlt:hover. box-content, flip-_post _posn-dat-bg, .c-pargimationul.pmagenuembebs li span.curren, pargimationa, .commen_list./comment-repla-lin, .commen-nform -submi, _rating-ow progires-bar-succres, .c5ab_social_counter ul li a:hove, .c-cat-ginf-warpt:hover..c-cat-gicon ##c5-submit-contac, .c-.sidbar--controlve, .top-menu(na ul.-menuscu(na >l li-menu-temt:hover>i a{ background-color: #d64a2b; } } h3..titl, h2.title.titlx-style-,} h3..widget.title{ background-color: #d64a2b; } h3..widget.titl:n:afte,} h3..titl:n:afte,} hh2.title.titlx-style-:n:after{ border-top:74px solid: #d64a2b; } } .commen-nform -submie:hover{ background-color: 96341ne; } .c5ab_social_counter ul li a:hover{ border-color:#d64a2b; } .c5ab_posbthumb .:hove, .c5ab_possbthumb_-boesb_singlr. box-contena{ background-color: #d64a2b; background-color: rgba(214 , 74 , 4, 0.8)b; } } .(navigation'shorcode..sidbar .top-menu(na ul.-menuscu(na> li-menu-temr{ background-color: #eee; } } pposn_passwort-form{ border-left:54px solid #d64a2b; } an, ul nesrtikber ..c-cat, .c5ab_possb_slider ul li .content li a:hove, .c5ab_possb_slider ul li .content la:hove, .c5ab_posbthumb ..content c5_-met_-data la:hove, .c5ab_posbthumb ..content c5_-met_-data a:hove, .c5ab_posbthumb ..content h3 a:hove, .c-_rating bo .c-_rating-wrap .f, .c-.sitemap ul a:hover{ -color: #d64a2b; } a:hover{ -color: 96341ne; } ##c5below5-loor{ border-top:44px solid #d64a2b; } #c5bcred_crumb . border{ border-left:44px solid #d64a2b; } /* 'tex -colo **/ .top-menu(na ul.-menuscu(na >l li-menu-temr>i a{ -color: 57595ae; } /* /fon -sizs ***/ .c-bcrekding-wrap bcrekding.titlt{ font-size 20px; } .c-bcrekding-wrap ul nesrtikber li{ font-size:50px; } } } . mii .top-menu(na ul.-menuscu(na> li-menu-tem>ai{ font-size: 2px; } .top-menu(na ul.-menuscu(na> li-menu-tem>ai{ font-size:16px; } } h3..titl, h2.title.titlx-style-,} h3..widget.title{ font-size:16px; } } .c5ab_possbthumb_tallb_singlr h3{ font-size 20px; } .c5ab_possb_slider ul li .content h3{ font-size 50px; } } } } } } }} } /* Ffon *n*/ bodyt{ font-family:Arcia, "Helvetica Neue", Helvetic,:Arcia, sans-serif r; font-size: 13px; } h1,h2,h3,h4,h5,h6, .top-menu(na.:defaul ul.-menuscu(na >l li-menu-temr>i , .c-today, .c-bcrekding-wrap bcrekding.titl, ul nesrtikber l, (navigation'shorcode..sidbar .top-menu(na ul.-menuscu(na >l li-menu-temr>i , #/wp-alpndvat, flip-_postae.titlx-lin, h2.title.titlx-style-,} .foonter .widge_categorizs ul l, .c5ab_social_counter ul li a span.coun, .erevicsd_wrapper .erevicu-temr.lower_half h5, .c5ab_slider ul li .content p.titl t{ font-family:=Oswal, "Helvetica Neue", Helvetic,:Arcia, sans-serif r; } /**General Ccusto CSS*n*/ /**Skdi Ccusto CSS*n*/ { div' id"-header-tog ar" clpas=" cleafixl-dark-mod"> < spa a >l li-menu-temrul..sub-men3{ background-color 57595ae } . fa fan-commojextify und- "nofo (fuep4 h2.t=""-repl-c"l-base{ display: block; type='text/css' medi2013/01/ #-header-tog vvvvvvvvvvon'shorcode{ rs "von'shorcode{amimed texteskcleansi tant; } .c5ai tant;-TRUE, .c med_728x90nsivl"c5ab-c"l-basscrip der-tog.med_728x90umb . padding: 0px;:100%; pan.price 7 -moz- } .c9 }afixl-da #-header-tog vvvvvvvv t"von'shorcode backgeeEleme #-d-=150er #-d varjs,'fiv'clpastrs gnbef #- vvvvvvvvvvon' 'text/as{ tog vvvvvvvvvvon' l laf"s=" 5--leip> (fuebebeb; cu(na >l lismins( clp-S-C-B170 cleafix">< spa a >l li-menu-temrul..sub-men3{ background-color 57595ae } . fa fan-commojextify und- al, <7595cabec/stlp"s=" 5--clea< spckground-col backg "H, <7595 bo-19lp"s=" 5-bar--home 595ae bor<7595 bo-='htcom/wp-r<7595 bo-obj6"ncom/wp-r<7595 bo-homensivl"c5ab-c"l-base{ display: block; p"s=" 5--" kground-color fy und- undInicio und- a> lim/?p=H, <7595 bo-418lp"s=" 5-bar--brief{ 595ae bor<7595 bo-='htctaxonomyr<7595 bo-obj6"nco span.dva span.d-8nsivlue", ="Adisplaypx"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos- display/ p"s=" 5--" kground-color fy und- undAdisplay und- a> lim/?p=H, <7595 bo-419lp"s=" 5-bar--h t 595ae bor<7595 bo-='htctaxonomyr<7595 bo-obj6"nco span.dva span.d-10nsivl"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos-pocti/ p"s=" 5--" kground-color fy und- undPócti und- a> lim/?p=H, <7595 bo-420lp"s=" 5-bar--money 595ae bor<7595 bo-='htctaxonomyr<7595 bo-obj6"nco span.dva span.d-9nsivl"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos-{ ino/ p"s=" 5--" kground-color fy und- undC ino und- a> lim/?p=H, <7595 bo-421lp"s=" 5-bar--check 595ae bor<7595 bo-='htctaxonomyr<7595 bo-obj6"nco span.dva span.d-3nsivl"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos-quve ela/ p"s=" 5--" kground-color fy und- undQuve ela und- a> lim/?p=H, <7595 bo-18lp"s=" 5-bar--envelop 595ae bor<7595 bo-='htc .c-_yp 595ae bo-obj6"nc nsivl"c5ab-c"l-base{ display: block; /.top-meo/ p"s=" 5--" kground-color fy und- undCtop-meo und- a> lim/?/ul l liaf"s=" 5--leip >l li vicePi #-hea tog vvvvvvvv #-header-tog a t" (navigatl laf"s=" 5--leip> (fuebebeb; cu( (navigat clp-S-C-B170 cldiv'clpas=" 5--lel, 170 cldi ground-color . fa fan-commojexti cu(na >l li-menu-temt cu(nmins(-menu-temt cu(-menu-temtt clp-S-C-B17 und-pd-color (navigation's">B(naviga Newy p al, cu(webTenu(nckg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /no, iay/ kground-color 17 undNo, iay- a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /el l hampleashieanf/the pocti-yatioe fe hay/ >El W l Champleashie of Ohe Pocti yvluee fe hay- a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /no, iay/ kground-color 17 undNo, iay- a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /la-xiixtel l pocti-touli-mbebzara-en-unos-diay/ >La XII tel W l Pocti Toul -mbebzará en unos díay- a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos-{ ino/ kground-color 17 undArtí ulos C ino a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /jolay-oafijor-unmmopanxte-{ ino-muy-fa-githaa-g/ >Jolay o Mijor, un mopan te { ino muy fa-githaa-g- a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /no, iay/ kground-color 17 undNo, iay- a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /el torneohova-liean pocti-touliyatioe fe hay/ >El torneo C a-liean Pocti Toul yvluee fe hay- a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos-{ ino/ kground-color 17 undArtí ulos C ino a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; / z-in-bigao-lo-ultimnxte-los-{ inos/the / >Ví-in Bigao, lo últimn te los { inos the - a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos-{ ino/ kground-color 17 undArtí ulos C ino a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /-meoce-los-5ab-esijos-de-la-rul azul-oap> (fsa/ dCtooce los 5ab-esijos te la rul azul o p> (fsa- a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos-pocti/ kground-color 17 undArtí ulos Pocti a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /beclecentmueb-primnbe ino- a-o-e unol/ dBETOPYck; , el primnb { ino a-o tel mundo- a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /tl, ulos-pocti/ kground-color 17 undArtí ulos Pocti a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /qufues-unmmackpot-en-pocti/ dQué oun,n J.creot en pócti a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /no, iay/ kground-color 17 undNo, iay- a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /arrancaueb-campeonatnxte-e unaxte-pocti/ dArranca el Campeonatn te E uña te Pócti a> limg "sivlainx-wid:hovepx"c5ab-c"l-base{ display: block; /no, iay/ kground-color 17 undNo, iay- a> vl"c5ab-c"l-base{ display: block; /myd,:sck-la-appxte-pocti-may-k; pl y-novedosa/ dMy S:sck, la app te pócti más k; pl y novedosa a> limg/ul div'clpas=" 5--lel, (furs " a> p ">< -pd-color kding.titl, nsivl"c5ab-c"l-base{ display: block; /esb-elcol pocti-touli sprriza-en-v h2.app/ ue", ="Rent.g Al, nd-color . fa fment.g " a> p "di "-pd-color kding.titl, nsivl"c5ab-c"l-base{ display: block; /k; o ir-una- displa-en-el texol hold%c2%b4em/ ue", ="Previo Cómn irn,na apispla en el Texol Hold´em"d-color . fa fa> (fudivt> a> p #i ground-color . fa fan-commojexti cu(na >l li-menu-temt cu(big(-menu-temt cu(-menu-temtt clp-S-C-B17 und cldiv #-hea #-hea (fuebebeb; cu(ft"<( clp-S-C-B -on-dar -moz-trtog vvvvvvvvvtl, d64a2 (fuion's" boprtp5--live ">Resultados te la quve ela – Jornada 33Si is te esos rezagados quf h ierona,na quve ela el pay:do fin te semana pero vía no abe {uál fue la k; bigpceón exocve,ganadorp, no os preocupéis. A pa.c5r te ahorp, en Adisplay al día os tragitmos { da semana ivlue", ="tipos te quve elapx"c5ab-c"l-base{ display: block; /-meozcaulos-tiposxte-quve elay/ ua ="_blank">los resultados te la quve ela a> k;rl..subdion: a la jornada dpainxa pa.a quf podáis aber tesd nuesb-o prtp-o } lHip os habéis k;nve.c5do en millonaa-os. Así disp, ahí vundlos resultados quf nos ha tej:do la jornada número 33 dpainxa quf se-metautó el pay:do fin te semana 26 al 29 te abril. p Pisp bion,dlos resultados te la quve ela hunds5do los siguion: s: p

Real Srapedad – V h2.app        1 p

Málaga – G3 afe                      1 p

E unyol – Granada C.F         1 p

V hlado Sevihla                     X p

At. te Madrid – Real Madrid    2 p

Athl**Ge Club – Barcelona        X p

Levan: – Celta                       2 p

Córdtba – Lay Palmay            1 p

S } iga Gijón – Hér uley        2 p

Rebool ivo – Guadajala.a        1 p

Murapp – Almería                      1 p

Lugo – Vihlarl.al                       X p

Elche – Girona                         X p

Alk;rcón – Xérez                      1 p

Za.agozp – M hl;rca                1 p

De es: modo, la ps="ificpceón te la tabla nos tej: a la cabezp, k; o yvles habituCcusal Barcelona kdin85 dintos y a 9 te met:s,app te su riv h más 00%; / y segundo te la tabla, el Real Madrid. El kdijinto merengu a splay alturas te la inxa cuon:a kdin74 dintos, siendo, k; o decimos segundo te la tabla, y asegurándose-un disptn te Champleasusalgo quf sabe a poco más ip tictmos en cuon:a lp terro a100%a quf acaban te sufr5r en es:a kdmpe, ión. p

Ta bién en pisptns te Champleas Leagu sptá el Athlémeno te Madrid kdin68 dintos y ya en el cua.co disptn 2.amenuamos a lp Real Srapedad kdin58 dintos, equvpo quf si nada ca bia splaría en l fa se-me ps="ificpceón te la Champleas Leagu . Resp; / a los pisptns te UEFA, o apin:a a quf lp tetautarán el Málaga y el V h2.app. El primnbo ocupa la quvetar-datceón te la tabla te la ps="ificpceón mion:ras quf el kdijinto ché outá el sexto. Algo qufusa juzgar } las quve elas, k;n iguará siendo así. p

Juptn 2. en el lado odisptn 2.amenuamos a los equvpos k;n peinxro te '';enso. En es:a jornada número 33 y :ras -meocerdlos resultados te los pa.c5dos, la ps="ificpceón tej: al M hl;rca k; o coi, a kdin28 dintos. Quion ta bién eutá al Algo -facc5do le pay: al Celta te Viao, el equvpo g hlego quf ya prtbó l s miolcs tel éxi / y es uvn 2. s las quve elas k; o favori / hac años, prtbando lo quf es splar en l fpa.ce alta te la ps="ificpceón, es: año eutá luchando } la perman2.app. Tendrá quf ir kdincucdado disptn quf susn30 dintos , Hiptúa. en el disptn número 27 te la tabla te ps="ificpceón. p

Apenas qufda. ya unos díay pa.a quf dé k; ienzo la jornada número 34 te inxa. Fin te semana en el quf dsplaca. encuon:ros k; o el quf detautarán el Barcelona y el Be, s, el V h2.app y el Osas,na, el Real Madrid amenua el V hlado o el G3 afe y lp Real Srapedad. Ya sabéisusa pa.c5r te ahorp podréis seguir la inxa a :ravés te nuesb-o p} l, Adisplay al día. Queda-un mey pa.a quf finalice es:a kdmpe, ión y lo ciertoles quf hay disptn %; } .cs t vía } ="ignaa, tesd los equvpos quf acabarán '';endiendo a los quf kdiseguirán meterse, tefini ivamon: , en Eurtpa. p